O nás

Obecní policii Modřice zřídilo Obecní zastupitelstvo dne 18.10.1993 obecně závaznou vyhláškou č. 2/1993. Obec Modřice byla dne 1.7.1994 určena předsedou Poslanecké sněmovny na město Modřice, tím došlo ke změně z Obecní policie na Městskou policii. 

Městská policie Modřice je orgánem Města Modřice, který je zřízen dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 schválenou dne 10. září 2012. Hlavní činnost městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v katastrálním území města Modřice a plnění dalších činností, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

V současnosti má MP 9 strážníků, kteří pracují v nepřetržitém režimu.

Hlavní činnost MP

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
Vytvořeno: 24. 5. 2023 Upraveno: 7. 6. 2023 Autor: administrator