Dopravní značky

Dopravní značky

V této kategorii se podíváme na některé dopravní značky, které jsou v Modřicích a dochází k jejich porušování. Pokud by Vás zajímala jiná značka, najdete ji ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Vodorovné dopravní značení

VDZ V 12a

V 12a - Žlutá klikatá čára - Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS". Značka se často využívá před vjezdy (např. ke garáži) a odpadovými kontejnery.

 

 

 


 

V 12c

V 12c ZŠ

V 12c - Zákaz zastavení - Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky. Značka je např. u obou ZŠ a MŠ.

 

Svislé dopravní značení

B 28

B 28 - Zákaz zastavení - Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

 


 

B 29

B 29 - Zákaz stání - Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

 


 

IZ 8a

IZ 8a - Zóna s dopravním omezením - Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak
Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.

Zónové dopravní značky se používají zejména při blokovém čištění.

 


 

IZ 8b

IZ 8b - Konec zóny s dopravním omezením - Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.

Zónovou dopravní značku neruší křižovatka, ale dopravní značka konec zóny.

 

 


 

IP 12

IP 12 - Vyhrazené parkoviště - Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak. 

 


 

IP 12 + O7V 10f

IP 12 + O7 - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“. 

V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou - Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.

Vytvořeno: 10. 6. 2023 Upraveno: 11. 6. 2023 Autor: lkrakowczyk