Zákony

Zákony, které využívá MP při své činnosti:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65

Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119

Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-84

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13

Vyhláška č. 418/2008 Sb. kterou se provádí zákon o obecní policii - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-418

Vyhláška č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-444

Vytvořeno: 6. 6. 2023 Upraveno: 7. 6. 2023 Autor: lkrakowczyk